REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW i USŁUG
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy


I. Postanowienia ogólne


§ 1


1.Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania
ze zbiorów i usług oddziałów i filii Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, w skład której wchodzą:
· Czytelnia Naukowa nr II, ul. Z. Romaszewskiego 19
· Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, ul. Z. Romaszewskiego 19
· Wypożyczalnia Kompletów Książek, ul. Z. Romaszewskiego 19
· Wypożyczalnia Książek Naukowych, ul. Z. Romaszewskiego 19
· Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Z. Romaszewskiego 19
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 12, al. Zjednoczenia 19
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 15, ul. Bogusławskiego 6 a
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21, ul. Wrzeciono 48
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 22, ul. Rudzka 12/14
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 65, ul. Petofiego 3
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 96, ul. Perzyńskiego 3
· Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 103, ul. Reymonta 6
· Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 14, ul. Bogusławskiego 6 a
· Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27, al. Zjednoczenia 19
· Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 43, ul. Perzyńskiego 3
· Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, ul. Reymonta 6
· Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 13 a


§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą na podstawie:
a) ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r,, poz. 908 ze zm.),
b) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012
r. poz.406 ze. zm),
c) ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
zm.),
d) ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 94 poz. 658 z
późn. zm.)
e) Statutu Biblioteki stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady
m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym.


II. Prawo i warunki korzystania

§ 3

1.Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach
określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2.W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki należy:
· okazać dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
· zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać kartę zapisu,
· za niepełnoletniego Użytkownika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice
lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego.
3.Złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z:
· zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,
· przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,
· wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę
4. Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania
oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.


III. Karta Czytelnika

§ 4

1. Wypełnienie karty zapisu przez Użytkownika jest podstawą do wydania karty czytelnika, która upoważnia
do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W systemie
bibliotecznym możliwe jest też zarejestrowanie kart opartych o technologię MIFARE (Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej, Warszawskiej karty Miejskiej), które pełnią funkcję karty bibliotecznej.
2. Wydanie pierwszej karty czytelnika jest bezpłatnie, za wydanie kolejnej pobiera się opłatę w wysokości
określonej w Załączniku Nr 4.
3.Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazania karty czytelnika korzystając ze zbiorów czy usług
Biblioteki.
4. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Zgubienie
karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie, do czasu
zgłoszenia jej utraty przez jej właściciela.


IV. Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych

§ 5

1. Wypożyczanie zbiorów możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika.
2. Do wypożyczania księgozbioru naukowego lub innych, szczególnie cennych zbiorów Biblioteki upoważnia
wpłacona kaucja zwrotna w wysokości określonej w Załączniku nr 4.
3. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach nie może przekroczyć:
· 15 woluminów książek,
· 4 tytułów książki mówionej,
· 2 filmów
· 2 innych mediów (muzyka na CD, gra komputerowa)
4. Użytkownik w jednej placówce może wypożyczyć nie więcej niż 5 książek i 2 tytuły książki mówionej, 2 filmy
i 2 inne media.
5. Wypożyczone zbiory można zwracać tylko w tej placówce, a w której zostały wypożyczone.

§ 6

1.Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych:
· dla książek oraz książek mówionych – do 30 dni
· dla książek naukowych – do 14 dni
· płyty z muzyką – 7dni
· gry – 7dni
· dla filmów –2 dni

§ 7

1. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać tylko jeden raz o czas, na który zostały
one wypożyczone.
2.Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez internet, jeśli
dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Użytkownika.
3.Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia zbiorów, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.


§ 8

1.Użytkownik może rezerwować tylko egzemplarze niedostępne (wypożyczone) na okres:
· książka, książka mówiona – 3 dni
· multimedia – 3 dni
2.Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie w/w terminu.


§ 9

1.Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
· wydawnictw z księgozbioru podręcznego,
· zbiorów Czytelni Naukowej,
· książek zniszczonych, wymagających konserwacji,
· płyt analogowych,
· gier komputerowych, jeśli tak stanowią przepisy prawa,
· bieżących czasopism.
2.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika wypożyczalni lub biblioteki, można wypożyczyć za kaucją,
na ustalony czas, wymienione wyżej materiały biblioteczne.


V. Odpowiedzialność Użytkownika z a wypożyczone zbiory


§ 10

1.Za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, ich zgubienie lub zniszczenie Wypożyczający
ponosi odpowiedzialność materialną, za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
2.Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
3.W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka wysyła upomnienie listem poleconym, za które pobiera opłatę
w wysokości określonej w Złączniku nr 4.
4.Za przetrzymanie zbiorów ponad ustalony w Regulaminie termin pobierana jest opłata za każdy rozpoczynający
się dzień po terminie zwrotu według obowiązującego cennika (Załącznik nr 4). Opłata naliczana jest od każdej
wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej / tytułu ze zbiorów multimedialnych).
5.Przy obliczaniu opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych nie odlicza się dni, w których Biblioteka
była nieczynna.
6. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone zbiory, zobowiązany jest odkupić te same tytuły lub po
uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece. Jeżeli odkupienie jest
niemożliwe czytelnik wpłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości podanej w Załączniku nr 4.
7. Przekroczenie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Użytkownika
we wszystkich placówkach. Odblokowanie konta następuje po dokonaniu zwrotu zbiorów oraz uregulowaniu
wszystkich należności wobec Biblioteki.


VI. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu

§ 11

1.We wszystkich bibliotekach i Czytelni Naukowej Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów
na miejscu po okazaniu karty czytelnika.
2.Dostęp do księgozbioru podręcznego i wyłożonych czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek
należy przedstawić bibliotekarzowi w celu ich zarejestrowania.
3.Pozostałe zbiory biblioteczne znajdujące się w magazynie Czytelni można otrzymać po złożeniu zamówienia.
4.Zamówienia należy składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.
5.Wynoszenie z Czytelni zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
6.Wydawnictwa przyniesione ze sobą należy zgłosić bibliotekarzowi.
7.Z udostępnionych zbiorów bibliotecznych, w granicach określonych przez prawo autorskie, można zamówić
kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 4.
8.Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 20 minut przed zamknięciem placówki.
10.Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza.
11.Jednorazowo Użytkownik możne złożyć 5 rewersów na 5 woluminów.


VII. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

§ 12

1.Prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów zainstalowanych w Bibliotece mają czytelnicy posiadający
aktualną kartę czytelnika.
2.Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań
bibliograficznych.
3.Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest
przedłużenie czasu.
4.Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt
i zainstalowane oprogramowanie.
5.Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie
jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie systemu zabezpieczeń.
6.Ściągnięte z internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego
bibliotekarza.
7.Użytkownik może wykonywać wydruki wyszukanych w internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku
należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 4.
8.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku
komputerowym.
9.Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym
regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system
w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.
10. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego
zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
11.Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców
lub opiekunów.
12.Zasady korzystania z komputerów i programów dostępnych w Multicentrum w Mediatece START-META
określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13. Zasady korzystania z komputerów i programów dostępnych w e-Pracowni warszawskiej w Mediatece STARTMETA
określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
14.Zasady korzystania z płatnych Kawiarenek Internetowych w Bibliotece Publicznej przy u. Z. Romaszewskiego 19
i Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 21 przy ul. Wrzeciono 48 określa załącznik nr 4.


VII. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Użytkownik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ma obowiązek przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wobec Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu można zastosować następujące
sankcje:
a. czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
b. skierowanie egzekucji nie zwróconych zbiorów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu
przetrzymania wypożyczonych mediów do firmy windykacyjnej,
c. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.


Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów
i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bielany m. st Warszawy


Zasady korzystania z zasobów i usług MultiCentrum


1. MultiCentrum jest działem Mediateki Start-Meta przeznaczonym dla dzieci i młodzieży,
uwzględniającym potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.
2. Z MultiCentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i inne), a
także grupy tworzone w MultiCentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach na
określony temat.
3. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikiem MultiCentrum.
4. Terminy i tematykę zajęć dla grup tworzonych w MultiCentrum umieszcza się na stronie www.
mediateka.waw.pl Zapisy przyjmują pracownicy Multicentrum.
5. Użytkownicy MultiCentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach
informacyjnych i edukacyjnych.
6. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować tylko w obecności pracownika
MultiCentrum
i zgodnie z zasadami BHP.
7. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Multicentrum.
8. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
9. Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć
i wspomagają pracownika MultiCentrum podczas zajęć.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające
z niewłaściwego korzystania z nich.
12. Użytkownicy MultiCentrum mają prawo do:
· bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów,
· bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych
· bezpłatnego sporządzania w jednym egzemplarzu wydruków lub kserokopii prac wykonanych
w ramach zajęć edukacyjnych, lub w większej liczbie egzemplarzy jeśli jest to niezbędne do
realizacji zajęć edukacyjnych.
14. Użytkownikowi nie wolno:
· korzystać z własnych nośników elektronicznych
· instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na
poszczególnych stanowiskach komputerowych;
· kopiować na dysk twardy danych z serwerów dostępnych w sieci Internet,
· opuszczać przydzielonego stanowisko pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
16. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być
emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
17. W MultiCentrum obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
18. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie mogą korzystać z zasobów Internetowych.
19. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik MultiCentrum ma prawo do natychmiastowego
przerwania sesji użytkownikowi.Załącznik nr 2 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy


ZASADY FUNKCJONOWANIA e-PRACOWNI WARSZAWSKIEJ ORAZ UŻYTKOWANIA
SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


§ 1
Postanowienia wstępne


1. e-Pracownia warszawska powstała w wyniku realizacji projektu „Nowoczesne technologie szansą
rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
2. Przeznaczaniem i celem głównym e-Pracowni warszawskiej jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu osób zagrożonych tym zjawiskiem, w szczególności wśród osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
3. e-Pracownia warszawska jest wyposażona w 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych
składających się ze sprzętu komputerowego i oprogramowania przystosowanego do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową, wzrokową lub sprzężoną Specjalistyczne stanowiska komputerowe
zostały zakupione w ramach projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
4. e-Pracownia warszawska umożliwia Użytkownikom korzystanie ze specjalistycznych stanowisk
komputerowych wraz z dostępem do Internetu.
5. e-Pracownia warszawska umożliwia w szczególności:
a) edukację informatyczną;
b) nabycie umiejętności posługiwania się Internetem, sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, w tym przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
c) zapobieganie wykluczeniu informatycznemu (cyfrowemu);
d) zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego.
6. Korzystanie ze specjalistycznych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w ramach e-
Pracowni warszawskiej jest bezpłatne.


§ 2
Warunki korzystania ze specjalistycznych stanowisk komputerowych


1. Użytkownikami specjalistycznych stanowisk komputerowych są wszystkie osoby zagrożone
wykluczeniem cyfrowym, niezależnie od wieku.
2. Osoba zagrożona wykluczeniem cyfrowym to osoba nie posiadająca dostępu do Internetu lub
specjalistycznego sprzętu komputerowego umożliwiającego rozwój zawodowy lub/i aktywność
społeczną.
3. Pierwszeństwo w korzystaniu ze specjalistycznych stanowisk komputerowych mają Użytkownicy ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnowności posiadający stosowne orzeczenie. W
przypadku braku wykorzystania w pełni specjalistycznych stanowisk komputerowych przez osoby
niepełnosprawne, stanowiska mogą zostać udostępnione pozostałym osobom określonym w pkt. 1 i 2
niniejszego paragrafu.
4. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik lub opiekun Użytkownika
zobowiązany jest do rejestracji u Pracownika e-Pracowni warszawskiej - wymagany dokument
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej
18 roku.
5. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik lub opiekun Użytkownika
zobowiązany jest do zapoznania się z „Regulaminem funkcjonowania e-Pracowni warszawskiej oraz
użytkowania specjalistycznego sprzętu komputerowego”, a także pisemnego potwierdzenia zapoznania
się z jego postanowieniami.
6. Użytkownik może korzystać tylko z jednego stanowiska komputerowego w danym momencie. Zmianę
specjalistycznego stanowiska komputerowego Użytkownik uzgadnia z Pracownikiem e-Pracowni
warszawskiej.
7. Specjalistyczne stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane tylko podczas obecności
Pracownika e-Pracowni warszawskiej.
8. Użytkownik może korzystać ze specjalistycznego stanowiska komputerowego do
60 minut, z możliwością przedłużenia czasu (ale nie dłużej niż 120 minut łącznie), o ile nie będzie innych
osób oczekujących na dostęp do specjalistycznego stanowiska komputerowego.
9. Użytkownik ma prawo do płatnego druku informacji uzyskanych w wyniku korzystania ze
specjalistycznych stanowisk komputerowych. Wysokość opłaty za wydruk określa Załącznik nr 4 do
Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
10. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Pracownika e-Pracowni warszawskiej
o zamiarze drukowania informacji i do uiszczenia opłaty za druk.
11. Na zgłoszenie Użytkownika, Pracownik e-Pracowni warszawskiej udziela instrukcji
i pomocy przy obsłudze specjalistycznego stanowiska komputerowego (w tym oprogramowania).
12. Pracownik e-Pracowni warszawskiej nie prowadzi indywidualnej opieki nad Użytkownikiem, a jedynie
służy pomocą przy obsłudze specjalistycznego stanowiska komputerowego.
13. Pracownik e-Pracowni warszawskiej ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez
Użytkownika przy specjalistycznym stanowisku komputerowym. Może też odmówić Użytkownikowi
dostępu do specjalistycznego stanowiska komputerowego, jeśli Użytkownik wykonuje czynności
niepożądane, np. korzysta z treści zakazanych (m.in. pornograficznych), zakłóca spokój, łamie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Nie stosowanie się przez Użytkownika do poleceń i wskazówek wydawanych przez Pracownika e-
Pracowni warszawskiej jest podstawą do zakazu rozpoczęcia lub kontynuowania korzystania ze
specjalistycznego stanowiska komputerowego.


§ 3
Użytkowanie specjalistycznych stanowisk komputerowych

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania specjalistycznego stanowiska komputerowego oraz do
zachowania szczególnej ostrożności w czasie jego użytkowania.
2. Podczas korzystania ze specjalistycznego stanowiska komputerowego obowiązuje całkowity zakaz
spożywania jedzenia oraz napojów.
3. Przy specjalistycznym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba, chyba że obsługa
sprzętu komputerowego wymaga pomocy opiekuna Użytkownika.
4. Obowiązkiem Użytkownika lub opiekuna Użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu
komputerowego i występujących zakłóceń w pracy urządzeń oraz niezrozumiałych dla niego
komunikatów systemowych.
5. Użytkownik lub opiekun Użytkownika odpowiada materialnie za celowe zniszczenie lub uszkodzenie
sprzętu komputerowego oraz pozostałych urządzeń tworzących specjalistyczne stanowisko
komputerowe.
6. Użytkownikowi korzystającemu ze specjalistycznych stanowisk komputerowych i Internetu zabrania się
m.in.:
a) zmiany jakichkolwiek ustawień komputera i urządzeń dodatkowych,
b) zmiany konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym komputera,
c) samowolnego instalowania oprogramowania dodatkowego bez zgody Pracownika e-Pracowni
warszawskiej,
d) podłączania do specjalistycznych stanowisk komputerowych dodatkowych urządzeń
zewnętrznych bez zgody Pracownika e-Pracowni warszawskiej,
e) zakładania folderów, kopiowania, zapisywania dokumentów w miejscu innym niż wskazane
przez Pracownika e-Pracowni warszawskiej,
f) korzystania z treści łamiących prawa autorskie i majątkowe,
g) korzystania z pozostałych treści niezgodnych z przeznaczeniem e-Pracowni warszawskiej
(np treści pornograficzne),
h) pozostałych czynności, będących niezgodnymi z celami i przeznaczeniem
e-Pracowni warszawskiej.


§ 4
Postanowienia końcowe

1. W przypadku niestosowania się do ustaleń niniejszego Regulaminu Pracownik e-Pracowni
warszawskiej ma prawo do wydania odmowy do korzystania przez Użytkownika ze specjalistycznego
stanowiska komputerowego.
2. Użytkownik lub jego Opiekun odpowiada za wszystkie czynności wykonane na specjalistycznym
stanowisku komputerowym.
3. Godziny funkcjonowania e-Pracowni warszawskiej są dostosowane do godzin otwarcia Mediateki
START-META.
4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, reguluje regulamin Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.


Załącznik nr 3 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

 

Zasady korzystania z płatnej kawiarenki internetowej
w Bibliotece Publicznej przy ul. Z. Romaszewskiego 19 oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 21 przy ul.Wrzeciono 48


1. Z kawiarenki internetowej korzystać mogą osoby pełnoletnie, znające podstawy obsługi komputera.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania komputera należy zapoznać się z Regulaminem i wnieść opłatę,
której wysokość określa Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
3. Obsługa kawiarenki udziela nieodpłatnie wszelkich informacji na temat sposobów wygodnego
i efektywnego korzystania z dostępnych usług.
4. Każdy użytkownik kawiarenki jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania
sprzętu oraz niezwłocznego informowania obsługi kawiarenki o wszelkich awariach.
5. O zamiarze wykonywania wydruku lub korzystania ze skanera Użytkownik jest zobowiązany
do poinformowania o tym pracownika kawiarenki. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości
określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu Biblioteki.
6. W przypadku korzystania z nagrywarki CD/DVD, obsługa kawiarenki nie ponosi odpowiedzialności
za rodzaj treści nagrywanych materiałów.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego
użytkowania.
8. Kawiarenka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych informacji w internecie,
ani za to, że są obciążone prawami autorskimi.
9. Pracownicy kawiarenki nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, które klient pozostawił
na dysku twardym komputera, a także za szkody spowodowane działaniem wirusów komputerowych
pojawiających się w sieci oraz za szybkość transmisji danych, zależnych od dostawcy internetowego.
10. Klient jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska, przydzielonego przez pracownika
kawiarenki. Zmiana stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych, lub organizacyjnych, na prośbę
klienta lub obsługi kawiarenki.
11. Pracownik kawiarenki może w uzasadnionych przypadkach odmówić klientom możliwości z korzystania
z usług kawiarenki.
12. Użytkownikowi nie wolno instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania
zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.
13. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
14. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów w trakcie korzystania z usług kawiarenki.
15. Podczas korzystania z kawiarenki należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania.


Załącznik nr 4 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Cennik usług i opłat

Rodzaj opłaty Cena

1 .Karta biblioteczna- wydanie kolejnej po zgubieniu lub zniszczeniu

                            10 zł

2. Kaucja zwrotna za wypożyczenie książek naukowych i zbiorów szczególnie cennych

nie mniej niż      50,00 zł

nie więcej niż   200,00 zł

 3. Nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych za każdy dzień od jednego woluminu/medium

książka, książka mówiona             0,20 zł

multimedia           2,00 zł

4. Ekwiwalent za książki zgubione lub zniszczone

nie mniej niż        50,00 zł

nie więcej niż     200,00 zł

5. Wysłanie upomnienia poleconego

                          5,00 zł

6. Korzystanie z płatnego stanowiska komputerowego z dostępem do internetu za każdą rozpoczętą godzinę.

                          4,00 zł

7. Wydruk z komputerowych baz danych, usługi ksero

- 1 strona A-4 druk czarno-biały

- 1 strona A-4   rysunek czarno-biały

- 1 strona A-4 druku brajlem

- 1 strona A-4 druk kolor

- 1 strona A-4 rysunek kolor

- 1 strona A-3 druk czarno-biały

- 1 strona A-3 rysunek czarno-biały

 

                          0,40 zł

                          1,00 zł

                         1,00 zł    

                          1,00 zł

                          2,00 zł 

                          0,80 zł                                               2,00 zł

Załącznik nr 5 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2018 z dnia 20.07.2018 r.

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 120 w Bibliotece Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważną kartę biblioteczną i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2. Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
3. Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
4. Czytnik można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 30 dni.
5. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu.
7. Użytkownik ma możliwość wyboru 5 książek w wersji elektronicznej z zasobów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 120 znajdujących się w bazie e-booków w systemie  Mateusz. Wskazane przez Użytkownika pozycje będą wgrane na czytnik przez Bibliotekarza.
8. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:
   - rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach
   - modyfikowania treści e-booków
   - komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych
   - udostępniania czytnika e-booków innym osobom
9. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem użytkownika.
10. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
11. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z tym, że Użytkownik otrzymał sprawny czytnik z kompletnym wyposażeniem.
12. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
13. W chwili zwrotu czytnik powinien być w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych na czytnik. W chwili zwrotu czytnika, wszystkie wgrane przez użytkownika pliki, muszą być usunięte z urządzenia. Biblioteka nie odpowiada za pliki wgrane przez Użytkownika.
14. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność wypożyczonego zestawu.
15. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu w piątek lub sobotę, sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
16. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt. 17 niniejszego Regulaminu.
17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartości aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
18. Odszkodowanie, o którym mowa w punkcie 17 powinno zostać uregulowanie niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
19. Użytkownik korzystaczytnika e-booków na własne ryzyko i odpowiedzialność.
20. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
21. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.